Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbprzeciszow.pl

·         Data publikacji strony internetowej: 2016-04-26

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

·         część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

·         Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Edyta Krzyścin 

·         e-mail:  biblioteka@gbprzeciszow.pl

·         Telefon: 33 8413 270 wew.21

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przeciszów

·         Adres: 32-641 Przeciszów, u. Podlesie 1

·         E-mail: gmina@przeciszow.pl

·         Telefon: 338413 294

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściu do budynku podany jest nr telefonu do Gminnej Biblioteki Publicznej, na który należy zadzwonić, aby wezwać obsługę biblioteki. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Żaden z pracowników GBP w Przeciszowie nie posługuje się językiem migowym. Brak możliwości z korzystania z tłumacza migowego on-line.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych pracowników GBP na parterze budynku Domu Kultury po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi biblioteki telefonicznie.
Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy w GBP w Przeciszowie, proszone są o zgłoszenie tego faktu w bibliotece na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji.

Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:
1)      przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu w bibliotece,
2)      przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl
3)      przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP.
GBP w Przeciszowie skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 426).Skip to content