Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów.

Kontakt do administratora w sprawie monitoringu:

a) tel. +48 (33) 841 32 70;

b) mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl

2. Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych, którego dane są dostępne na stronie internetowej administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod@gbprzeciszow.pl

lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora z dopiskiem „dla IOD”.

3. 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie w celu zapewnienia porządku publicznego, a także bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5. Monitoring wizyjny obejmuje

a) z zewnątrz:

– południową oraz północną stronę budynku Domu Kultury;

– wejście główne do Domu Kultury wraz z parkingiem przed budynkiem;

b) wewnątrz:

– dół holu wraz ze schodami na piętro i korytarz do biblioteki;

6. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie na wniosek osoby może dla celów dowodowych dokonać zabezpiecza zdarzenia zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego w przypadku zdarzenia rodzącego skutki prawne w tym obronę lub dochodzenie roszczeń.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora – Kierownika GBP w Przeciszowie. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.gbprzeciszow.pl/
w zakładce RODO/Wnioski-prawa osób.

Zabezpieczone nagranie z monitoringu wizyjnego jest udostępniane wyłącznie organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa, a które wykażą dodatkowo interes prawny w pozyskaniu tych danych (nagrań).

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny może być firma serwisowa system monitoringu lub firma współpracująca w zakresie świadczenia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym Administrator udostępnił je w ramach współpracy z nimi na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych według art. 28 Rozporządzenia lub innej formy prawnej.

9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu przekazania zabezpieczonego nagrania organom uprawnionym do jego pozyskania (pkt. 7 klauzuli). Po uzyskaniu nagrania z monitoringu organ ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych na nagraniu.

10. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas, a także prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych
w art. 18 RODO.

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, jak również dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Skip to content