Klauzula informacyjna You Tube

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na kanale YouTube
Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż:

 1. Administrator
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie (dalej GBP w Przeciszowie lub GBP) przy ulicy Długiej 6, (32-461) Przeciszów. Kontakt do administratora poprzez e-mail biblioteka@gbprzeciszow.pl lub telefoniczny na numer +48(33) 8413-27.
  Administratorem danych osobowych, współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z konta YouTube w mediach społecznościowych jest także Google LLC. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google znajduje się pod linkiem https://policies.google.com/privacy dalej zwany „Administratorem portalu społecznościowego”.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@gbprzeciszow.pl lub listownie na adres korespondencyjny administratora z dopiskiem „dla IOD”.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Kanał na YouTube została zainicjowany w celu wizualizacji prowadzonych działań edukacyjnych, popularyzatorskich, aby propagować i rozwijać zdolności oraz pobudzać do ich odkrywania przez odbiorców, do których kierowany jest kanał. A także w celu promowania i reklamowania działań podejmowanych przez GBP w ramach działań statutowych w zakresie nowoczesnych kanałów dystrybucji własnych pomysłów, inspiracji i poszukiwań coraz to nowszych odbiorców oferty GBP.
  W związku z powyższym osoby korzystające z kanału GBP na YouTube będą mogły udostępniać swoje dane osobowe poprzez komentowanie, korzystania z funkcjonalności „To mi się podoba” lub „To mi się nie podoba”, odwiedzanie kanału, subskrybowanie. Wówczas GBP będzie przetwarzać dane osobowe: imię, nazwisko (może wynikać z połączenia z innymi kontami użytkownika), nick, zdjęcie profilowe lub inne dane, które użytkownik sam udostępnia publicznie.
  Dane te GBP będzie przetwarzać w celach: 1) administrowania i zarządzania kanałem GBP, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GBP polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem; 2) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów GBP, za które GBP uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego; 3) statystycznych. Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału GBP, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. 4. Dobrowolność podania danych Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).
 4. Pliki Cookies
  Administrator portal społecznościowego – kanału na YouTube może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe we własnych celach. W szczególności mogą gromadzić i przetwarzać anonimowe dane statystyczne
  dotyczące osób korzystających z portalu – kanału. Gromadzenie danych odbywa się przy wykorzystaniu plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który jest możliwy do powiązania z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na danym portalu, a który zostaje pobrany i jest przetwarzany w chwili otwarcia tego portalu.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO, wyrażona poprzez działanie np. skomentowanie informacji na kanale, czy innego użytkownika w wyniku, którego udostępnione zostają GBP Pani/Pana dane osobowe.
  Podstawą prawną przetwarzania będzie również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator – GBP ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, w zakresie usług pełnienia funkcji IOD. 2) Pani/Pana dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z korzystaniem z kanału GBP mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google.
  3) Ponadto odbiorcami danych osobowych znajdujących się w komentarzach zamieszczonych na kanale YouTube mogą być inni użytkownicy czy odbiorcy treści zamieszczonych na kanale lub inni odbiorcy, którym kanał GBP na YouTube został udostępniony za pośrednictwem innych portali społecznościowych czy innych zwyczajowo używanych komunikatorów.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również inne organy prawa działające w oparciu o nadrzędne przepisy prawa, w przypadku, gdy zostanie stwierdzone naruszenie prawa polegające np. na niestosownych (wulgarnych, obraźliwych) komentarzach lub innych tego typu zachowania nie akceptowalnych w przestrzeni publicznej.
 7. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GBP lub stronę trzecią – przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  nie dłużej jednak niż przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.
  Administrator portal YouTube może stosować inne niż wyżej wskazane okresy przechowywania danych osobowych.
 8. Informacja o przysługujących uprawnieniach
  Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych;
  b) sprostowania danych;
  c) usunięcia danych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych;
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu.
  Posiada Pani/Pan prawo do samodzielnego usunięcia danych zawartych we wstawionych na kanale w komentarzach, a także prawo do rezygnacji z czynności typu „subskrybowania”.
  W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek lub skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na stronie http://www.gbprzeciszow.pl/ w zakładce RODO/Wnioski – prawa osób, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać drogą mail-ową lub dostarczyć osobiście, czy przesłać listownie na dane kontaktowe lub adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1.
 9. Prawo do wniesienia skargi
  Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Zautomatyzowanie i profilowanie
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu – w przypadku wykorzystywania przez Administratorów portali społecznościowych plików cookies.
 11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  1) Pod linkiem https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl zawarte są informacje w zakresie przestrzegania przez Google zasad przesyłania danych osobowych poza obszar państw członkowskich UE, gdzie m. in. czytamy: Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Privacy Shield (Tarczy Prywatności) przestrzegamy określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA), regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii. W tym oświadczeniu firma Google, Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad Privacy Shield (Tarczy Prywatności), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Privacy Shield (Tarczy Prywatności) i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
  2) Ponadto na stronie znajduje się również informacja, że Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Informacja o raporcie Komisji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6818 W przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przestrzegamy przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej.
  3) Więcej informacji i wskazówek na temat ochrony swojej tożsamości znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
 12. Postanowienia końcowe 1) Niezależnie od zapoznania się z klauzulą informacyjną każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Google, które zarządza YouTube. 2) Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa, o których również tutaj informujemy. 3) We wszystkich aspektach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO). 4) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej klauzuli informacyjnej poprzez opublikowanie nowej jej wersji z odpowiedniej zakładce na kanale GBP na YouTube oraz w zakładce RODO na internetowej stronie podmiotowej GBP na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać przetwarzane przez nas dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Skip to content