Klauzula informacyjna do wniosków – prawa osób

Klauzula informacyjna do wniosków – prawa osób
(w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Bibliotek Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów. Kontakt do administratora:

a) tel. +48 (33) 841 32 70;

b) mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl

2. Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych, którego dane są dostępne na stronie internetowej administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod@gbprzeciszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora z dopiskiem „dla IOD”.

3.Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym wniosku realizacji praw osób są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa (przepisy wynikające z RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym jest
w tym zakresie posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zweryfikowania Pani/Pana jako właściwej osoby, wobec, której Administrator ma zrealizować żądanie, czy udzielić stosownych informacji o przetwarzaniu danych osobowych według przesłanego wniosku.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty (m. in. firmy świadczące usługi informatyczne
i teleinformatyczne, firmie współpracującej w zakresie świadczenia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych), którym Administrator udostępnił je w ramach współpracy z nimi na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych według art. 28 Rozporządzenia. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione innym instytucjom czy organom działającym na nadrzędnych przepisach prawa, jeśli wykażą prawny interes w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych (tj.np. policja, sąd).

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji praw osób, których dane dotyczą i dalej będą przechowywane do osiągnięcia celu przetwarzania (zabezpieczenia się Administratora przez ewentualnymi roszczeniami ze strony Pani/Pana) jednak nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał cel przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich
i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora, a także prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniom wynikających z innych przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.

8. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek lub skorzystać nieobligatoryjnie
z gotowych wniosków dostępnych na stronie http://www.gbprzeciszow.pl/ w zakładce RODO/Wnioski – prawa osób, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać drogą mail-ową lub dostarczyć osobiści, czy przesłać listownie na dane kontaktowe lub adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „dla IOD”.

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu, jak również Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi w ramach realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Skip to content